దగ్గర సంఖ్య ఎంత?

నమస్కారం. మీరు లెక్కలలో విద్వాంసులు అని తెలుసు. కొంచం ఈ చిన్న లెక్కలకు సమాధానం చెప్పండి.